TAIWAN MATHEMATICS LEAGUE

Sponsored by Taiwan Association of Learning Achievement

2017-2018 6th Grade Score Report Summary

High Scoring Students

RankStudentScore
1.Chia-Heng Chang33
1.Hung-Hsun Chen33
1.Tzu-Yun Chu33
1.Chi-Kai Feng33
1.Hsiu-Min Lin33
6.Yu-hsuan Chiu32
7.Hng-Bin Lai31
7.Chen-He Wu31
9.Yen-Hsun Chen30
9.Shu-Chien Hung30
9.Sheng-Yuan Xia30
12.Chia-Kai Chang29
12.Yu-wei Chen29
12.Yuan-Chih Hsu29
12.Ting-An Kung29
12.Kuan-Yu Lai29
12.P-Hsin Lai29
12.Che-An Li29
12.Tzu-Ching Liu29
12.Yu-Ting Wei29
12.Tzu-Lin Weng29
12.Yu-Hung Wu29
23.Ai-Jhen Cha28
23.Yi-an Chen28
23.Yi-Chien Chen28
23.Yu-An Chen28
23.Yu-Ting Chen28
23.Yu-Yin Chen28
23.Chieh-Chun Li28
23.Chieh-Ma Li28
23.Li-Hsin Wang28
23.Tzu-Cheng Yu28

Math League Visit the Math League

Mail comments and questions to comments@mathleague.com.

© 2018 by Mathematics Leagues, Inc.