TAIWAN MATHEMATICS LEAGUE

Sponsored by Taiwan Association of Learning Achievement

2016-2017 6th Grade Score Report Summary

High Scoring Students

RankStudentScore
1.YU-SHEN CHEN34
1.Shun-che Tsai34
3.Yu-an Chen33
3.Yung-chun Hsu33
3.Jui-yuan Ke33
3.Cheng-han Lee33
3.Yu-yan Zheng33
8.You-cheng Hu32
8.Yu-tong Huang32
8.Yi-yang Hung32
8.Hong-ruei Jhang32
8.Yen-jung Li32
8.Xiang-rui Peng32
14.Jui-cheng Kuo31
15.Li-an Chen30
15.Yun-ze Guan30
15.Jyun-yi Hu30
15.You-wei Lin30
15.Meng-feng Wu30
15.Shih-hsien Yang30
21.Hsun-shuan Feng29
21.Heng-jui Huang29
21.Ying-tung Lai29
21.Kuei-han Lin29
21.Chia-ying Liu29
21.Chuan-ting Liu29
21.I-chen Liu29
21.Cheng-sheng Tsou29
21.Yu-hei Wang29
21.You-jie Yang29
31.Hao-min Chao28
31.Po-yun Chen28
31.Juin-ruei Hsu28
31.Ta-chin Huang28
31.Ke-juan Li28
31.Jung-liang Shiue28
31.Jung-yun Tseng28
31.Yun-yen Wu28
31.Yu-chen Zhang28
31.Bo-yu Zhou28

Math League Visit the Math League

Mail comments and questions to comments@mathleague.com.

© 2017 by Mathematics Leagues, Inc.