TAIWAN MATHEMATICS LEAGUE

Sponsored by Taiwan Association of Learning Achievement

2015-2016 7th Grade Score Report Summary

High Scoring Students

RankStudentScore
1.Kai-ting Chen34
1.He-feng Cheng34
1.Hao-wen Chung34
1.Ruei-hung Hsiao34
1.Po-han Lee34
6.Yi-chen Chen33
6.Siang-jyun Jhuang33
6.Pin-zung Su33
6.Wei-zhe Yan33
6.Ho-shin Yen33
6.Shao-qi Yuan33
12.Li-wei Chen32
12.Wen-yu Chen32
12.Shang-chwen Chou32
12.Chia-hung Kuo32
12.Hou-chun Li32
12.Yi-wei Lian32
12.Bo-jie Liao32
12.Yi-ting Lo32
12.Hung-hsien Shih32
12.Tsun-hung Wang32
12.Yu-jen Wang32
12.Yun-ting Yeh32
24.Wei-yu Chen31
24.Hsiang Hsieh31
24.Liang-zhen Lai31
24.Shuo-chen Lee31
24.Lucifer Lian31
24.Che-yu Lin31
24.Shih-che Lin31
24.Dong-lin Liu31
24.Tsung-chun Lu31
24.Yi-chuan Lu31
24.Zi-wei Que31
24.Po-han Shih31
24.Ting-chun Wang31
24.Hsin-hua Wu31
24.Tsai-yi Wu31
24.Hsin-yu Yu31

Math League Visit the Math League

Mail comments and questions to comments@mathleague.com.

© 2016 by Mathematics Leagues, Inc.