TAIWAN MATHEMATICS LEAGUE

Sponsored by Taiwan Association of Learning Achievement

2015-2016 5th Grade Score Report Summary

High Scoring Students

RankStudentScore
1.Chen-he Lin30
1.Yung-chen Lin30
3.Yu-hong Bian29
3.YU-SHEN CHEN29
3.Tzu-chien Hsu29
3.Yu-tung Huang29
3.Tau-hsiang Lin29
3.Jin-wei Liu29
3.Xu-chen Liu29
3.Cheng-sheng Tsou29
3.Shan-ren Wang29
3.Yu-chen Wang29
3.Cheng-en Wu29
3.You-jie Yang29
15.Kuan-chun Chen28
15.Meng-kai Chen28
15.Syuan-wei Chen28
15.Yu-hung Chen28
15.Yu-yu Chen28
15.Hsin-yun Chiang28
15.Yun-fan Chien28
15.Ting-chieh Chiu28
15.Yi-chia Fang28
15.You-cheng Hu28
15.Chia-chen Huang28
15.Po-jung Huang28
15.Yi-yang Hung28
15.Jia-hui Lai28
15.Shu-fan Lee28
15.Chia-hui Lin28
15.Yi-chen Lin28
15.Jia-cheng Liu28
15.Chin-tai Yeh28
15.Yan-jhu Yu28
15.Yu-chen Zhang28
36.Guan-yu Chen27
36.Jun-wei Chen27
36.Kai-lin Chen27
36.Yi-an Chen27
36.Yu-an Chen27
36.Chih-yun Chiang27
36.Jhe-a Ching27
36.Hsun-hsuan Feng27
36.Chung-yu Fu27
36.Jui-chen Han27
36.Cheng-yu Hsieh27
36.Tsai-tung Hsu27
36.Heng-wei Huang27
36.Jhih-syuan Huang27
36.YU-HUA HUANG27
36.Jhao-yun Jhuang27
36.Chang-ge Jiang27
36.Yu-tsen Kuo27
36.Pei-jen Li27
36.Ya-chian Li27
36.Yin-chen Liao27
36.Kuei-han Lin27
36.Chen-jui Lo27
36.Siao-cing Peng27
36.Chia-yu Tsai27
36.Jung-yun Tseng27
36.Ming-chieh Tseng27
36.Victior-hsueh Wang27
36.Dong-lin Wu27
36.Meng-feng Wu27
36.Duan-ting Xu27
36.Chan-jui Yeh27
36.Ying-wei Zeng27
69.Bai-jun Cai26
69.Bo-wei Chang26
69.Li-an Chen26
69.Po-yun Chen26
69.Yi-cheng Chen26
69.Yun-zhu Chen26
69.Ping-yu Chung26
69.Chi-hung Ho26
69.Po-yen Huang26
69.Yi-siou Huang26
69.Yu-hsuan Jen26
69.Chih-jung Kao26
69.Yi-heng Lai26
69.I-ting Lee26
69.Feng-wei Liao26
69.Jang-cheng Lin26
69.Chen-jun Liu26
69.Hsin-ting Liu26
69.Che-jui Lu26
69.Yu-han Lu26
69.Chen Ren-you26
69.Cheng-yu Wang26
69.Jun-zhi Wang26
69.Yu-chi Wang26
69.Bo-yi Wei26
69.Li-chen Weng26
69.Mou-chang Weng26
69.Yuan-chan Wu26
69.Hsuan-yon Yang26
98.Li-yang Chang25
98.Chi-kan Chao25
98.Geng-xie Chen25
98.Hong-hua Chen25
98.Tian-ting Chen25
98.Tzu-han Chen25
98.Chia-ching Chou25
98.Ting-yu Chou25
98.Shao-yun Chu25
98.Chia-jung Hsieh25
98.Yun-che Hsieh25
98.Tsu-yuan Hsu25
98.Yu-jing Hua25
98.Heng-jui Huang25
98.Wei-han Huang25
98.Han-chen Hung25
98.Chieh-ying Ku25
98.Ko-chun Lee25
98.Lewrence Lee25
98.Sin Li25
98.Tzu-ching Liao25
98.Bo-shen Lin25
98.Cheng -yang Lin25
98.Yun-chieh Lin25
98.Pei-shiou Ma25
98.Kai-yun Nian25
98.Min-chen Peng25
98.Chi-jun Shih25
98.Bo-yu Song25
98.Yan-yun Su25
98.Yu-ting Su25
98.Pei-xuan Tu25
98.Hsin-yu Wang25
98.Yao-yuan Wang25
98.Yi-syun Wang25
98.Cai-yi Wong25
98.Pin-jung Wu25
98.Cai-jhu Yan25
98.Chuan-hui Yang25
98.Wei-chen Yang25
98.Hsueh-hung Yeh25
98.Yu-liang Yeh25
98.Kuan-wei Yu25
98.Qian-zuo Yu25
98.Sam Ziaie-kondori25

Math League Visit the Math League

Mail comments and questions to comments@mathleague.com.

© 2016 by Mathematics Leagues, Inc.