TAIWAN MATHEMATICS LEAGUE

Sponsored by Taiwan Association of Learning Achievement

2015-2016 4th Grade Score Report Summary

High Scoring Students

RankStudentScore
1.You-yu Chen29
1.I-an Lo29
1.Chih-fang Wen29
4.Hsiu-yi Kuan28
5.Min-zhe Cai27
6.Yun-shan Chien26
6.Yu-hsuan Chiu26
6.Zi-yang Huang26
9.Kai-yao Chi25
9.Yu-xuan Hong25
9.Wei-tung Hsia25
9.Shao-yi Jian25
9.Yu-siang Liao25
9.Yu-ruei Wu25
15.Yu-liang Chen24
15.Chen-ning Ho24
15.Po-chao Hsu24
15.Yu-hong Hsueh24
15.Cheng-ruei Huang24
15.Hong-bin Lai24
15.Yi-yun Lai24
15.Cheng-kai Tsai24
15.Ching-hsien Wang24
15.Yu-hsun Wang24
25.Li-cheng Chang23
25.Yu-lin Chou23
25.Tzu-huan Huang23
25.Hsuan-chih Li23
25.Hao-syuan Lin23
25.Yu-hung Liu23
25.Cheng-nan Shih23
25.Fan-hsuan Shih23
25.Tzu-chieh Wei23
25.Shih-jui Yeh23
35.Yi-cheng Cai22
35.En-li Chou22
35.Cheng-te Chung22
35.Jen-hsuan Hung22
35.Ting-chu Lai22
35.Chia-ray Lee22
35.Bing-yi Li22
35.Wan-ti Lin22
35.Yen-ting Lin22
35.Min-yen Tsai22
35.Yu-shen Wang22
35.Pai-li Yen22
47.Che-Yu Chang21
47.Wei-chen Chang21
47.Bing-kai Chen21
47.Chia-sheng Chen21
47.Yu-yu Chen21
47.Bo-kai Chiu21
47.Yi-jhen Gao21
47.Ai-hsuan Hsieh21
47.Chu-hsin Hsieh21
47.Jing-shu Huang21
47.Yin-cian Huang21
47.Ruei-syun Lai21
47.Jin-yi Liu21
47.Yen-cheng Liu21
47.I-hsuan Su21
47.Wei-cheng Su21
47.Yu-ching Tee21
47.Yu-fan Wong21
47.Ting-gang Wu21
47.Shuo-hung Yin21

Math League Visit the Math League

Mail comments and questions to comments@mathleague.com.

© 2016 by Mathematics Leagues, Inc.