TAIWAN MATHEMATICS LEAGUE

Sponsored by Taiwan Association of Learning Achievement

2014-2015 7th Grade Score Report Summary

High Scoring Students

RankStudentScore
1.Kuan-huan Chen34
1.Yen-chih Chen34
1.Chun-ting Lin34
1.Shih-yuan Lin34
1.Yan-fu Liu34
6.Chu-yao Chang33
6.Wei-peng Chen33
6.Wei-xuan Cheng33
6.Jing-heng Chou33
6.Zyh-cheng Fang33
6.Tzu-yao Hsiao33
6.Yu-cheng Kuo33
6.Xin-wei Li33
6.Yi-chun Liu33
6.Yi-ting Liu33
6.Hung-wei Peng33
6.Jhih-wei Syu33
6.Chia-pin Tang33
6.Sih-wei Tzeng33
6.Chin-yu Wang33
6.I-han Wang33
6.Hsin-i Wu33
6.We-ro Yin33
6.Wei-yan Zhang33
25.Tzu-yuan Chang32
25.Yen-che Chang32
25.Hsi-cheng Chen32
25.Ping-Jui Chen32
25.Yi-chen Chen32
25.Chun-han,andrew Chou32
25.Yu Hsiang32
25.Che-wei Hsu32
25.Ying-chiao Hsu32
25.Bo-chung Huang32
25.Wei-tang Jian32
25.Yi-fan Ju32
25.Li-an Lee32
25.Zhi-ying Li32
25.Sue-wei Lin32
25.Chi-yuan Wang32
25.Jing-lun Wang32
25.Chin-dian Wei32
25.Chian-han Wu32
44.Yung-li Chan31
44.Hao-yu Chang31
44.Jonathan Chang31
44.Jyun-yi Chen31
44.Yen Ting Chen31
44.Yu-xiang Chen31
44.Ying-chi Chiang31
44.Kai-hsiang Cho31
44.Wen-ren Chou31
44.Kuan-hao Feng31
44.Tsung-jui Hsieh31
44.Yung-che Hsueh31
44.Wen-bin Kuo31
44.Ji-yao Lai31
44.Yi-ping Lee31
44.Meng-chi Li31
44.Yu-chaio Li31
44.Chih-ying Lin31
44.Yi-sheng Lin31
44.Wei-ming Pan31
44.Yuan-lung Tsai31
44.Chen-bin Weng31
44.Chia-yen Wu31
44.Hsin-ju Wu31
44.Jue-xian Wu31
44.Po-shang Wu31
44.Ying-chin Wu31
44.Cheng-chun Yang31
44.Chun-cheng Yang31
44.Wen-hsuan Yang31

Math League Visit the Math League

Mail comments and questions to comments@mathleague.com.

© 2015 by Mathematics Leagues, Inc.