TAIWAN MATHEMATICS LEAGUE

Sponsored by Taiwan Association of Learning Achievement

2014-2015 6th Grade Score Report Summary

High Scoring Students

RankStudentScore
1.Bo-an Chen35
1.Bing-hung Huang35
1.Mu-cian Lin35
1.Hong-you Su35
5.Yu-chen Bai34
5.Tzu Yuan Chang34
5.Li-yu Chu34
5.Chih-yuan Kang34
5.Bo-ting Kuo34
5.Bo-sian Li34
5.Sheng-chen Lien34
5.Yi-ting Lo34
5.Ching-hao Wang34
5.Sheng-wei Yao34
5.Yun-ting Yeh34
16.Yi-yuan Chang33
16.Yi-hsuan Chen33
16.Wei-chien Cheng33
16.Yi-ting Chiang33
16.Bo-kai Chiou33
16.Hao-chun Huang33
16.Tzu-ting Huang33
16.Tzu-yu Kao33
16.Yi-jyun Lee33
16.Hui-min Li33
16.Wei-cheng Liao33
16.Ying-hua Liao33
16.Hsiang-Jung Lin33
16.Tsung-wei Lin33
16.Yuan-fu Lo33
16.Shih-chung Shen33
16.Jui-yu Tsai33
16.Wei-zhe Yan33
16.Jui-hung Zheng33
35.Hong-syuan Cao32
35.Hsin-yen Ho32
35.Yi-ting Hsieh32
35.Chi-yao Hsu32
35.Tzu-hsuan Huang32
35.Ray-chan Jou32
35.Yuan-chieh Kao32
35.Yi-hua Ku32
35.Daniel Li32
35.Dian-yang Li32
35.Hou-chun Li32
35.Jun-wei Li32
35.Pei-chin Li32
35.Chien-hua Lin32
35.Chan-chan Liu32
35.Yun-chi Lu32
35.He-qian Shen32
35.Ping-ju Tsai32
35.Pin-hsiang Wang32
35.Yu-qiao Wei32
35.Shao-hung Wu32
35.Tzu-i Wu32
35.Ching-yen Yang32
35.Shun-yu Yang32
59.Yuan-chen Chan31
59.Chun-hung Chang31
59.Yao-peng Chang31
59.Yeh-hsi Chang31
59.Guan-ying Chen31
59.Pin-jie Chen31
59.Yen-ting Chen31
59.Yu-hao Chen31
59.Yu-hsin Chen31
59.Chao-yang Chiu31
59.Yu-lun Hsiao31
59.Ching-lun Hsu31
59.Yu-hao Hu31
59.Jun-wei Huang31
59.Yu-ting Huang31
59.Jyun-hua Jhang31
59.Chin-yu Kuo31
59.Chien-cheng Liao31
59.Yi-wei Lien31
59.Chia-yi Lin31
59.Chia-yu Lin31
59.Guan-chen Lin31
59.Shao-tsin Lin31
59.Yi-Cheng Lin31
59.Yu-wei Lin31
59.Yi-chuan Lu31
59.You-jia Mai31
59.Chung-wen Pai31
59.Liang-an Shih31
59.Chun-kai Tseng31
59.Chun-yao Tseng31
59.Keng-lun Tu31
59.Hsiao-hui Wang31
59.Hsua-yung Wang31
59.Bo-yi Wu31
59.Han-yu Wu31
59.Kuan-ju Wu31
59.Deng-chi Yang31
59.Yen-min Yang31
59.Kao-hwa Yu31
59.Ling-zhen Zhang31

Math League Visit the Math League

Mail comments and questions to comments@mathleague.com.

© 2015 by Mathematics Leagues, Inc.