TAIWAN MATHEMATICS LEAGUE

Sponsored by Taiwan Association of Learning Achievement

2013-2014 6th Grade Score Report Summary

High Scoring Students

RankStudentScore
1.Wei Fu Tseng34
2.Chung Kuang Chen32
2.Mei Yi Deng32
2.Cheng Min Huang32
2.Ping Hao Lin32
2.Dong Yi Wu32
7.Chen An Chou31
8.Tzu Jung Tseng30
8.Bo Rong Wen30

Math League Visit the Math League

Mail comments and questions to comments@mathleague.com.

© 2014 by Mathematics Leagues, Inc.