TAIWAN MATHEMATICS LEAGUE

Sponsored by Taiwan Association of Learning Achievement

2010-2011 6th Grade Score Report Summary

High Scoring Students

RankStudentScore
1.Ching-Yun Chen35
1.Yuanyuan Ding35
1.Naixuan He35
1.Pin-Jou Kuo35
1.Fong-Yi Lin35
1.Zhihao Ou35
1.Pin-Yan Peng35
1.Dan Qiao35
1.Chenyang Ruan35
1.Xuesi Shao35
1.Zih-Yun Su35
1.Ray-Shain Tzeng35
1.Ruiming Xiong35
1.Kaiyuan Zhang35
15.Yuyang Bai34
15.Huijie Cao34
15.Pei-Ya Chao34
15.Junming Chen34
15.Ruijie Chen34
15.Yu-Cheng Chiu34
15.Junhao Fan34
15.Haoxiang Gong34
15.Her-Chen Guo34
15.Xiaoquan He34
15.Xiaoyu He34
15.Chun-Chia Hsu34
15.Bo-Rui Huang34
15.Qingxuan Jiang34
15.Jyh-Chwen Ko34
15.Chi-Gn Li34
15.Kun-Yu Lin34
15.Liang-Ting Lin34
15.Lijing Lin34
15.Ting-Yu Lin34
15.Zhihan Liu34
15.Ze En Lu34
15.Yijun Qian34
15.Xinyu Shen34
15.Yizhou Tao34
15.Yi-Chung Tasi34
15.Chung-Kai Tsai34
15.Fengcheng Wan34
15.Po-Hsuan Wang34
15.Tsai-Han Wang34
15.Chi-Wei Wu34
15.Mingyuan Xia34
15.Jiamiao Xu34
15.Yurun Yang34
15.Hsin-Cheng Yeh34
15.Bowen Zhang34
15.Chuxing Zhang34
15.Haoqin Zhang34
15.Yifan Zhang34
15.Yihao Zhang34
15.Yiheng Zhang34
15.Yuyang Zhang34
15.Zijie Zhang34
15.Da-Yu Zhao34
15.Yifan Zhou34
15.Qiliang Zhuang34

Math League Visit the Math League

Mail comments and questions to comments@mathleague.com.

© 2011 by Mathematics Leagues, Inc.