TAIWAN MATHEMATICS LEAGUE

Sponsored by Taiwan Association of Learning Achievement

2008-2009 6th Grade Score Report Summary

High Scoring Students

RankStudentScore
1.Lai Ho Chang40
1.Shao Ming Chen40
1.Kuan Li40
1.Shu Chen Li40
1.Ting Chun Lin40
1.Sze Nien Shen40
1.Pei Wun Sun40
1.Yung Kuang Wang40
1.Yu Chen Wu40
10.Hao Heng Chen39
10.Yi En Chen39
10.Jing Yan Deng39
10.Sheng Liang Hsieh39
10.Shao Huai Hsu39
10.Yi Hsuan Huang39
10.Chia Ying Lee39
10.Kung You Pan39
10.Cheng En Tsai39
10.Jui Hsuan Wu39
10.Che Yang39
10.Chi Ying Yang39
10.Tsai Hsuan Yang39
23.Che Hsuan Chang38
23.You Yu Chang38
23.Yen Nein Chen38
23.Yen Ting Chen38
23.Chueh Lan Huang38
23.Min Tse Lee38
23.Ching Wei Lin38
23.Meng Hsun Lo38
23.Ting Hao Ou38
23.Shiuan Yiin Wang38
23.Wei Chi Weng38
23.Chia Ho Wu38
23.Tang Kai Zheng38
36.Tsorng Bin Chen37
36.Wei Ming Chen37
36.Cheng Han Hsieh37
36.Chieh Chu Hsieh37
36.Hong Jyun Huang37
36.Sheng Yang Huang37
36.Shih Ting Huang37
36.Tain You Huang37
36.Jheng Han Li37
36.Ting Wei Li37
36.Chih Ting Lin37
36.Yen Ju Sung37
36.I Chin Tsai37
36.Ming Han Tsai37
36.Andres Wang37
36.Pan Cheng Wu37

Math League Visit the Math League

Mail comments and questions to comments@mathleague.com.

© 2009 by Mathematics Leagues, Inc.